Tự kiểm soát trong lớp học: Thực tập sinh thành công với cấu trúc cũng như hỗ trợ

khả năng quản lý nhận thức, cảm xúc của bạn, cũng như các xung động có thể đóng một phần trong thành công cá nhân…