Công việc đầu tiên chảy trên sân vận động Bắc Queensland

Townsville, Brazier Motti và các dấu hiệu lợi thế là các nhà thầu đầu tiên trên mặt đất khi các công việc địa phương bắt…